• Сб. Сен 24th, 2022

Традиции

Хъарас   щаву

ХьхьичIва Къянив хъарас щайни шяравалу мукьва бутIуйх дачIайсса диркIун дур, ярглий ца бутIул ца шинал, яла гамунил щайсса диркIун дур хъарас.Яржа бивмур бутIуйсса щала махIлалул хъарас щилащиначIан ччатI, дикI- цала думур диян дайсса диркIун дур. ХъузалачIан ганащал  кьатIув  буккан, дуаь дан буккайсса бивкIун бур хъунисса арамтал.

Ницал кьирттайн ччатIул гургалттив, затру дичайсса диркIун дур. Хъурзалал явай рахIугу лавххуну, щайсса диркIун дур хъарас. Гания махъ лечлай, тIанкIа тIий, дучри ххяххан буллай, личIи-личIисса тIуркIурду байсса бивк1ун бур. ХьхьичIун бувксса чал залуннан бахшиш дулайсса диркIун дур. Муния махъ циняв зана хьуну, мюрщисса оьрчIая тIайла хьуну за дукан бучIайсса бивкIун бур.

КуннучIа  ку бацIаву, кумаг баву

Шяраву жямат куннан ку кумаг бан цачIун шайсса аьдат диркIун дур къатри буллалиний, ссуттил къав къурату ттарацIув ххилаххиний. Шяраву къатри буллалиначIан, гайннал мачча-гъанми, чIирайнсса тIий дукра дурну лагайсса бивкIун бур.

Гъарал  лачIун  дан дайсса  аьдат

Хъунмасса   хIаллай гъарал дакъа, хъу, лухччи кьакьлан диркIукун Къяннал жямат хьхьахьхьари бичин батIайсса бивкIун бур хьхьичIавасса ардасирттачIан, цала дусса хъюру, лачIа, яй,явш, хIайвантрал кьавкьсса маз м.ц. ларсун. Гайннал личIи личIисса дуаьрду кка­лай, аллагьнайн лабизлай бикIайсса бивкIун бур.

Мичча бивзун балай-гьалай тIий, марцIсса яннагу ларххун, ччергъулттущал лагайсса бивкIун бур Къянна бяр тIисса бяр-щаращи марцI бан, щин дан. Щингу дурну, байсса бивкIун бур хъунмасса ссувхIат. ЧIявуну атил хьуну зана шайсса бивкIун бур шаппай.

Гъарал дакъасса чIумал аьгъу байсса кьунтту бивкIун бур шяраву.

Ттугъ    хъатIуй

ХьхьичI Къянив хъатIий ттугъ бикIайсса бивкIун бур. Га бищайсса бивкIун бур чIалачIисса кIанай. Ттугъ ябуван аьркинну бивкIун бур бакъацин. Мунияту ганичIа личIлулсса, жан дусса адамина итайсса ивкIун ур. Га ттугъ бацин битарча, ттугъличIа ивкIманал хIайвангу бивххуну, циняв цачIанма буцайсса бивкIун бур. My ишираяту къалма-къалгу хъанаи тIий жяматрал маслихIат бувну, букьан бувну бур ттугъ.

ХъатIул аьдатру

      КIут бичаву, зини бизаву, зини кьакьаву, хIалахIулийн лагаву, бакъухъ баву,оьвкума ачIа къалагайссар. ХъатIи бан хьхьичI кьини кьяпа щун лагайссар оьрчIал (наврузбагнал) дустал, чIарав оьрчIру. Укун шайссар Къяннал хъатIи байбишаву.

Цалчинмур кьини хъатIи шайсса бивкIун бур душнихъачIа, шану-кIараллал хъатIи.Гьанттайнмай цIунилгу душнихъачIа бишайсса бявкIссар мажлис. 0ьрчIахъал чулухасса вакилтал бувкIсса чIумал мажлис хъиннува гур шайсса бивкIун бур. Гайннал  тIалав дайсса диркIссар дикIул ччан, кIива къукъу ва шанна дукиялул урцIи, га дикIул ччангу, къукъурдугу бацин къабитан аьркинну бивкIссар, бацирча аьчIа лахъайсса диркIссар. УрцIивгу хIанттил кьурттаращал лагма дуккан дайссар. Гания махъ бачин байсса бивкIссар.