• Ср. Ноя 30th, 2022

Сайт села Кани

Сайт о селе Кани и канинцах

Магомедов Рамазан

Къян

Магомедов Рамазан
Къян
нал ц1а абадлий лахъссар,чаннассар
Чумартсса халкьуннал инсавшийрину
Нартсса арсурваврал Ц1акь дак1урдийну
Аьзизсса ссурваврал х1акьсса ччаврийну

Къалайчитурайну дайдихьу дурссар
Аьрасайлийх занай багь-биз лавхьхьуссар
Лич1лулссар,узданссар,дак1ру гьартассар
Элмулул дусталли к1улшиву гьазсса

Хъамаллуран нузру Къянив т1ирт1уссар
Ненттабак1 т1ивт1уну кьамулгу байссар
Къяннал халкь дустуран дусталли мудан
Ппухълуннал лайкьсса ц1а сийли ядурссар

Х1акьсса арсурваврал уздансса кюру
Ниттихъал аякьа ссурваврал х1урмат
Х1ич хъама къабитай, дух-ч1юлу къашай
Жул оьрч1шиврул нинуй Къян бак1щаращий

Магомедов Рамазан

Къяннаха

Оьрмулул бакIщаращи
Дайдихьурдал дайдихьуй
ХIакьсса ччаврил сававчи
Жула цашиврул къалаи

ЧIивира ина кюруй
Бюхттул зунттал дакI дусса
Ххаллилли вил арс-душру
Дагъусттаннайх ппив хьусса

Ина шадлугъ дувара
Арсру цачIун батIара
ДакIру чаннаннил дурну
Къуллугърай гьан бувара

ХIайран шай лагма щархъи
Пахру бай Гъумучиял
Цинявппагу бусравну
Вил жямат цачIун хьун

Магомедов Рамазан

Къяннал жямат

Дустал пикри мабару
дакIру аьсив мадару
Ххирасса жула мина
Жу узданну яданну

Къирият, инсаншиву
Та ппухъруннал чувшиву
Чил хьхьичI цIакьну яданну
Зугу даин дакIнину

Ппухъруннал кунма хъамал
Жунгу хъинну ххирассар
Шяраву эялтрурив
ТачIав ххира къахьунссар

Жува чантIсса бунутIий
КIа лакрал кIурчIулттуву
Элмулул кIулли ларсун
Шагьрурдайх ппив хьун бур

На мудангу учара
Утти зухьгу учинна
Зула оьрчIал оьрчIругу
Жущалгу кIул бувара

Къяннал цIа цIакь хьуншиврул
Шайсса хIарачат бара
Къяннал бярай щин дуван
КюнтIapивгy бухьхьира.

Магомедов Рамазан

На шяраву

Занай ура шяравух
ОьрчIний лавг кIичIирттавух
цIунил ябитлая ура
Цимурцаннух лагмава

Лавхъра ХIажил кьунттайнгу
ОьрчIний куна зирангну
Буттал щарних ябитан
АвцIуну бюхттулнийгу

Утти чIалан диркIунни
Хъатлий кунна буттал щар
HaxIycca гъелишиврул
ДакIгу паракьат дунни

Агь ниттил накI куннасса
HaxIусса гъелишивуй
Гьалакну луглагисса
Ттул дакI паракьат дайсса

Иминну экьи най дур
Щарнил хьхьичIух чIири ратI
Пaxъ багьну мюрш щатIаву
БакIулу Къур гьузуй бур

0ьрчIшиврул лавгсса гьантри
ЦIуницIа дакIнин бичлай
Караматсса такьвалий
Балай тIий бур чIелмултгу

Хияллал кIукIлу увну
Асардал ассан увну
0ьрчIшиврул гъели увну
Буттал щарнил айгьунна

Магомедов Рамазан

Ттул шяравалу

Бяч1ари бак1ул махъ ч1ири рат1нич1а
Ч1иви суннил бак1уй бургъийн лажинну
Ина дирхьун дура ттул шяравалуй
Къучагъсса вирттаврал оьрмулул гьануй

Уздансса буссия тай арсругу вил
Канил пагьму бусса хъин къалайчитал
Вил ц1а бусрав дуллай уттигу бусcap
Аьлимтал,вазиртал, вил муаьллимтал

Вил суннай къакъунтрал балай чан къашай
Бак1улу, Кьакъурув лач1ал щурщу баи
Ттухъавусса кьунтту, бюхттул муруллив
Вин ц1акьшиврун бувсса къаларду хханссар

Шяравун архния зана хьумагу
Х1ажил кьунттайн лахъай вий тамашалий
Яру тамашалий дак1 т1ут1айх дичлай
Оьрмулул оьрч1шиву хьхьич1 дац1ан дуван

Магомедов Рамазан