• Ср. Ноя 30th, 2022

Сайт села Кани

Сайт о селе Кани и канинцах

Омаров Плехан

Цалчинмур    учительница  Сулейманова Аьишат  Ахмедовнан  хас  буллалиссар

Омаров Плехан
Канил ка дургьуну аьш чичин уллай
Дуккаврихсса гъира жув чант1 чин буллай
Х1арп дихьлай,махъ чичлай,щекьи ранг дуллай
Элмулухсса ччаву чант1 учин дуллай

Х1арпру тикрал дуллай дак1них,чивчуну
Яла хавар цач1ун миннуя бувну
Т1ивт1уна ина жун элмулийн ххуллу
Дуллуна тарбия, дарсру дирхьуну

Жун хъама къаритай вил насих1атру
Дак1нихну  бувайсса жун маслих1атру
Булуннав вин ттигу хъунмасса оьрму
Абадлий лич1аннав вил ххуйсса насру

Ниттил нак1лил къункъу ч1ивит1ун кунма
Буц1айва ина жун  дуккаврил  кьуру
Уртту-т1ут1и ххяххан щинал ххув кунма
Жун дулайва ина оьрмулул дарсру

Цукунни бишайсса кьимат вил даврийн
Щилли давант1исса зах1матрал дуцин
Жу буру абадлий вин буржлувмасса
Я арцух, я хъуслих лахъан къашайсса

Щала дунияллих вил ц1а гьаз дуллай
Ччарча къуллугъирттай,ччарча оьрмулув
Ччарча дазул кьат1ув ччарча дазул вив
Вил бувсса зах1матрал кьимат буручлай

Элмулул зунттурду ттирик1ирчангу
Циксса жужру чивчун ц1а дуккарчагу
Ина ка дургьуну чичин увсса х1арп
Дакъаривкьай дусса миннул гьанулув.

Омаров Плехан